Fra 1. juli ble byggereglene forenklet. Du kan da sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. Nå kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

De nye reglene gjør at du raskere kan gå i gang med det mindre byggeprosjektet ditt. Du slipper å søke, du slipper å vente på å få søknaden godkjent og du slipper å betale gebyr for byggesøknad.

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Du må selv sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med gjeldende arealplan og lovverk. Det er derfor svært viktig å undersøke hva du har lov å bygge på eiendommen din før du setter i gang.

Tiltak du kan få bygge uten å søke:

  • Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen.
  • Tilbygg på maksimalt 15 m2, for eksempel verandaer og terrasser, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod, inntil 4 meter eller mer fra nabogrensen.
  • Mindre tiltak som levegger, forstøtningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen.

Varsling av naboer
Det er ikke krav om nabovarsel for tiltak som er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningslovens regler. Ofte kan det likevel være en fordel å ha snakket med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket og klargjøre at tiltaket ikke er avhengig av søknad eller tillatelse. Dette for å slippe klager og en uklar rettsstilling etter at tiltaket er oppført.

Vær oppmerksom på at dersom det må søkes dispensasjon før man kan bygge, må dispensasjonen nabovarsles.

Etter at arbeid er utført
Etter at det er bygd ferdig, skal kommunen underrettes om tiltakets plassering og størrelse slik at det blir ført inn i nasjonalt eiendomsregister (Matrikkelen).

Du finner mer informasjon i Byggesaksnøkkelen om hvilke tiltak du kan bygge uten å søke. Her får du også god veiledning for hvilke opplysninger som skal innhentes før du starter å bygge.
 

Les også: Byggesaksnøkkelen på nett - til kampanjepris!