Vi fikk et brev fra en kunde: «Sender over en kopi av tilsynsrapporten. Er jo litt gøy å lese den da, jeg hadde ikke mye å være bekymret for heldigvis. Konklusjonen er at jeg reiste hjem - flere kilo lettere - og var veldig fornøyd.»

Mange travle bedrifter har dårlig samvittighet fordi de ikke får nok tid til å kvalitetssikre arbeidet sitt. Enkelte blir derfor urolige når det kommer varsel om tilsyn fra direktoratet for Byggkvalitet eller fra kommunen. En av våre kunder, AN-Bygg A/S på Maura, opplevde nettopp dette, og innehaver, Alf-Kristian Werner, kontaktet oss.  

AN-Bygg bruker Byggsafe Total, og det viste seg raskt at de ikke hadde noe å frykte. Men at brevet i forkant skapte frustrasjon og bekymring, har vi full forståelse for. 

Vi i Holte vil gratulere AN-Bygg AS med fornuftig valg av styringssystem, og for et godt gjennomført kvalitetssikrings- og HMS-arbeid på byggeplassen. 

Vi minner også om våre tjenester i forbindelse med tilsyn. En erfaren rådgiver fra oss vil bistå og veilede deg gjennom prosessen via fjernstyring av din pc, mens dere snakker sammen på telefonen. 

Nedenfor ser du utdrag fra rapporten, som viser at denne byggmesteren har orden i sakene og sitt på det tørre:

"Foretakets styringssystem og observasjoner under tilsynet
Foretaket har et godt tilpasset KS system som er innkjøpt fra Holte, Byggsafe Total, og bearbeidet av AN-Bygg AS. Systemet er tatt i bruk i alle prosjektets faser og viser at bedriften har svært god struktur og kontroll på de ulike fasene fra søknad og tillatelse til et ferdig byggeprosjekt. Det forelå innarbeidede sjekklister for hele prosessen, herunder kontroll mellom prosjektering og utførelse. Systemet har rutiner for styring av underleverandørene, grensesnittet mellom de ulike aktørene samt foretakenes rutiner for bl.a. utførelse og kontroll. Organisasjonsplan og kontaktinformasjon var tilgjengelig på byggeplass. Det ble også redegjort for hvordan ev. avvik ble håndtert og lukket. Tilsynet fikk se et konkret eksempel på dette.

Byggeplassen fremsto som ryddig, oversiktlig og godt sikret. Spesielt i de uferdige områdene av bygget fikk tilsynet inntrykk av at HMS på byggeplassen var ivaretatt.

Oppsummering:
Tilsynet er svært fornøyd med måten prosjektet var organisert på, både når det gjelder styring på byggeplass/-kontroll og gjennomføring. Tilsynet fikk inntrykk av et foretak med god forståelse for, og som så gevinsten og fordelene av å ha et innarbeidet godt KS-system i aktiv bruk. Sporbarheten i systemet var ivaretatt og flere av dokumentene var oppdatert i løpet av inneværende år. Foretaket hadde egne rutiner for å oppdatere seg om lov og forskrift blant annet gjennom mottak av nyhetsbrev og div. kurs gjennom året.

Konklusjon:
Tilsynsgruppa nivåsetter foretakene fra nivå 1 til nivå 3, der nivå 1 er det beste. 
Konklusjon for dette tilsynet: NIVÅ 1."


Kommunen avslutter dessuten med: "Vi takker for et trivelig tilsyn, Lunner Kommune, Areal og samfunn"

Les mer om:

Våre tilsynstjenester
Byggsafe Total