I følge en ny undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet, benytter et flertall av foretakene www.uk.no for gjennomføring av uavhengig kontroll. 

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet har Analyse & Strategi undersøkt effekten av uavhengig kontroll.

Analyse & Strategi har gjennomført spørreundersøkelser og dybdeintervjuer av kontrollforetak og kommuner om effekten av uavhengig kontroll.

Rapporten er gjennomført som et grunnlag for å vurdere om uavhengig kontroll har effekt og om kontrollen gjennomføres på et forsvarlig nivå. Rapporten skal gi grunnlag for evaluering og justering av regelverket, og for videre brukerrettede undersøkelser. 

I følge rapporten oppgir flertallet av de intervjuede at de bruker et system utarbeidet av Holte AS. «Holte har utviklet et system for gjennomføring av uavhengig kontroll. Gjennom å registrere seg på nettsiden www.uk.no kan det abonneres på en tjeneste som gir kontrollforetaket tilgang til hjelpemidler for å gjennomføre kontrolloppdrag, herunder tilgang til alle relevante dokumenter, kontaktlister med mer. Systemet redegjør videre for hvordan en kontroll skal gjennomføres og hva som skal kontrolleres.  UK.no genererer elektroniske sjekklister og enkel utsending av e-post i forbindelse med varsling av kontroll og oppfølging av avvik, samt rapportgenerator for endelig sluttrapport.

UK.no sørger for at all data som blir lagt inn, inkludert dokumentasjon fra utførte kontroller, lagres i 5 år slik loven krever. Systemet som leveres av Holte AS tar utgangspunkt i «Temaveiledning om uavhengig kontroll» som er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Tilbakemeldingene fra informantene som benytter dette systemet er at det fungerer godt og er forholdsvis enkelt å bruke. I tillegg er det bygd opp kronologisk slik at det ikke er mulig å ferdigstille kontrollen før alle kontrolleddene er gjennomført».

Les den fullstendige rapporten
"Undersøkelse om effekten av uavhengig kontroll i byggesaker" her!

Les mer om uk.no her

Gå til www.uk.no her