Terms and conditions

Brukeravtaler og vilkår

(For the time being only in Norwegian, for inquiries please contact us at post@holte.no)

Avtale mellom bruker og Holte AS

Sluttbrukerlisens for programvare og medfølgende grunnlagsdata fra Holte AS, heretter omtalt som PROGRAMVAREN. Dette er en rettslig bindende avtale mellom deg (fysisk eller juridisk person) som sluttbruker (heretter kalt BRUKEREN) og Holte AS (heretter kalt Holte).
VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN, AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV BESTEMMELSENE I DENNE AVTALE. DERSOM DU IKKE AKSEPTERER AVTALENS BESTEMMELSER HAR DU IKKE RETT TIL Å INSTALLERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN.

1. BRUKSRETTEN

Det gis en lisens på PROGRAMVAREN; det selges ikke. Du får følgelig en begrenset og løpende disposisjonsrett til PROGRAMVAREN. Du har rett til å opprette en bruker i programvaren pr lisens du har betalt for. Du kan selv velge hvor mange datamaskiner disse lisensene skal brukes på, men du får ikke opprettet flere brukere til sammen enn du har lisens til. Flere personer kan ikke dele en bruker.

Elektronisk sjekk av lisens

Holte forbeholder seg retten til elektronisk å kunne sjekke at nødvendige lisensavtale er inngått og at PROGRAMVAREN er betalt for. Holte har rett til å stenge tilgang til PROGRAMVAREN ved manglende betaling fra brukeren.

Oppbevaring av data

Når programvaren kjøres på Holtes servere, plikter Holte å oppbevare alle registrerte opplysninger på en forsvarlig måte for å forhindre at uvedkommende får tilgang til opplysningene. Dersom programvaren er installert på Deres datamaskin eller server, er De selv ansvarlig for forsvarlig backup og sikkerhetsrutiner. Holte bærer ikke ansvar for de opplysninger som legges inn i PROGRAMVAREN. Brukeren er selv ansvarlig for at det ikke legges inn personopplysninger som personvernopplysningsloven stiler spesielle krav til i forbindelse med behandling og lagring av data.

2. OPPHAVSRETT

All opphavsrett til PROGRAMVAREN , (bl.a. alle fotografiske og andre billedlige uttrykk, animasjon, tekst og «små-programmer» som inngår i PROGRAMVAREN) tilhører Holte eller dets leverandører eller rettsforgjengere. PROGRAMVAREN er beskyttet av opphavsrettslovgivningen i Norge, internasjonale konvensjoner, og øvrig nasjonal lovgivning som kommer til anvendelse herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.  Av denne grunn må De behandle PROGRAMVAREN som ethvert annet opphavsrettslig beskyttet verk (f.eks. en bok eller en musikkinnspilling). Holte beholder alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg i denne LISENSAVTALE.

~~3. BESKRIVELSE AV ANDRE RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER

De har ikke rett til å utleie eller lease ut PROGRAMVAREN. Disposisjonsretten til PROGRAMVAREN kan ikke overføres til andre. De har ikke adgang til å foreta omvendt utvikling (reverse engineering), dekompilering eller disassembling av PROGRAMVAREN.

Begrenset garanti

Holte garanterer at PROGRAMVAREN funksjonerer i det vesentlige i overensstemmelse med medfølgende brukerveiledning for en periode av 90 dager fra dato for mottagelsen, og at ethvert utstyr som leveres av Holte og som følger PROGRAMVAREN ikke har materialmangler eller utførelsesmangler ved normal bruk og ytelse for en periode av ett år fra dato for mottagelsen. Enhver stilltiende garanti for PROGRAMVAREN og utstyr er begrenset til henholdsvis 90 dager og ett (1) år.

Kundens rettigheter

Holte sitt fulle ansvar og Deres eneste krav skal være, etter Holte sitt valg, enten (a) tilbakebetaling av kjøpesummen eller (b) avhjelp eller omlevering av PROGRAMVAREN og utstyr som ikke tilfredsstiller Holte sin begrensede garanti og som er returnert til Holte sammen med en kopi av Deres faktura. Denne begrensede garanti gjelder ikke dersom mangler ved PROGRAMVAREN eller utstyret skyldes uhell, misbruk eller feilaktig anvendelse. Enhver omlevert PROGRAMVARE er garantert for den lengste periode av det gjenværende av garantiperioden eller 30 dager. Andre krav kan ikke gjøres gjeldende under garantien.

Ingen øvrige garantier

Holte fraskriver seg ethvert øvrig garantiansvar, enten dette er direkte eller stilltiende, herunder, men ikke begrenset til, stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål. Denne ansvarsfraskrivelse gjelder med hensyn til PROGRAMVAREN, medfølgende brukerveiledning og skriftlig materiale, og ethvert medfølgende utstyr. Denne begrensede garanti gir Dem spesifikke rettigheter. Brukeren av PROGRAMVAREN har ikke anledning til å engasjere eksterne konsulenter og/eller andre bistandsytere for Holte sin regning uten forutgående skriftlig avtale med Holte. Ethvert slikt krav uten forutgående skriftlig avtale vil bli avvist som urettmessig.

Bruk av data

Alle opplysninger som registreres av Brukeren tilhører Brukeren. Holte har likevel rett til å bruke anonymiserte kundedata til utarbeidelse av statistikk.

4. REKLAMASJON, MISLIGHOLD OG ERSTATNING

Mener du det foreligger en feil/mangel ved PROGRAMVAREN, eller du på annen måte mener det foreligger mislighold av LISENSAVTALEN, må du omgående reklamere skriftlig til Holte. Ved betalingsmislighold kan Holte stoppe enhver løpende leveranse inntil riktig betaling foreligger. Ved mislighold av avtalen kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap. Holte sitt erstatningsansvar er begrenset. Holte eller dets leverandører eller rettsforgjengere er ikke ansvarlig for indirekte tap. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap, tap som følge av skade på maskinvare og annen programvare, tap overfor tredjemann. Ikke i noe tilfelle skal Holte eller dets leverandører eller rettsforgjengere være ansvarlig for tap og skader av en hvilken som helst art som oppstår som følge av bruken av, eller manglende evne til å bruke, PROGRAMVAREN. Dette gjelder selv om Holte er blitt informert om muligheten for slike skader eller tap. Under enhver omstendighet er Holte sitt fulle ansvar begrenset til det beløp som du faktisk har betalt for lisensavtalen, eksklusiv mva.

5. VEDLIKEHOLD AV PROGRAMVAREN

Du plikter å betale årlig for lisensavtalen. Lisensavtalen dekker nyeste versjon av PROGRAMVAREN, feilrettinger av programvaren og funksjonalitetsoppgraderinger. Lisensavtalen skal betales forskuddsvis for ett år. Den faktureres forskuddsvis og i henhold til gjeldende prisliste til enhver tid. Holte forbeholder seg retten til å gjøre nye versjoner av programvaren og feilrettinger av programvaren tilgjengelig for nedlasting til kunden via internett eller lignende, istedenfor en fysisk utsendelse. Du forplikter deg til å benytte den siste versjon av den leverte programvaren.

6. HEVING OG OPPSIGELSE

Holte kan heve denne LISENSAVTALEN dersom du unnlater å oppfylle alle vilkår og betingelser i LISENSAVTALEN. Det samme gjelder hvis du eller ditt selskap blir insolvent eller går konkurs. Kunden kan si opp denne avtalen med skriftlig varsel til Holte. Oppsigelsen må være Holte i hende 1 måned før hovedforfall av lisensavtalen.

7. FORBRUKERKJØP

Denne avtale gjelder med de begrensninger som følger av kjøpslovens ufravikelige bestemmelser i forbrukerkjøp, jfr. Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp § 4. For denne avtale gjelder norsk rett.