Brukeravtaler og vilkår

Klikk under for å vise dokumentet du vil se

Lisensavtale
Sist endret: 28.11.23
Leveringsbetingelser
Sist endret: 28.11.23

Leveringsbetingelser

Kurs og tjenester

Åpne kurs

Påmelding er bindende. Ønsker du å endre kursdag må dette gjøres senest 14 dager før kurset skal avholdes. Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet, belastes full deltakeravgift. Holte AS kan avlyse kurs p.g.a. force majeure, sykdom, for få deltakere e.l. Ved avlysning plikter Holte as å underrette deltakerne så snart som mulig. Avlyses et kurs p.g.a. de nevnte årsaker medfører det kreditering i sin helhet. Deltakerne har ikke krav på erstatning utover dette. Holte forplikter ut fra denne avtalen å levere alle de tjenester som er angitt i ordrebekreftelsen til «Kunde» med det innhold som er angitt i Holtes til enhver tid gjeldende produktbeskrivelser. Disse finnes på www.holte.no. Kunden kjøper en rett til å få tjenestene levert. Benytter kunden seg ikke av de avtalte/tilbudte leveransetidspunktene innen 6 måneder fra ordredato, mister kunden sin rett til leveranse uten refusjon og må evt. kjøpe ytelsene på nytt med mindre annet er særskilt avtalt. I de etterfølgende avsnitt er særskilte tjenester og leveringsbetingelser beskrevet. For øvrige tjenester vises til Holtes hjemmesider www.holte.no


Sentral godkjenning

Holte forplikter ut fra denne avtalen å utarbeide søknad om sentral godkjenning om ansvarsrett. Etter avtaleinngåelse blir du kontaktet for å planlegge gjennomføring av tjenesten. Tjenesten leveres via fjernstyring og leveres via Altinn sammen med kunden. «Kunde» sin kontaktperson skal ha skandinavisk språk (Norsk, Svensk, Dansk) og forstå norsk tale. Levering av søknad om sentral godkjenning betinger at foretaket har tilstrekkelig med kompetanse og erfaring og at Holte har mottatt nødvendige opplysninger innen 6 mnd. etter at avtalen er inngått (Gjelder ikke fornyelse). Holte AS kan ikke garantere ved fornyelse av sentral godkjenning at «Kunde» vil inneha samme godkjenningsområder og tiltaksklasser som tidligere grunnet endringer i regelverket 01.01.2016. Kompetanse og andre opplysninger må være utferdiget på norsk.


Systemoppsett/revisjon av rutiner

Tjenesten leveres via fjernstyring. Tjenesten forutsetter at «Kunde» bruker Byggsafe Total, Fagtorget komplett eller HoltePortalen, og at «Kunde» minimum har ADSL-kapasitet. «Kunde» sin kontaktperson skal ha skandinavisk språk (Norsk, Svensk, Dansk) og forstå norsk tale. Tjenesten omfatter kun tekster på norsk.


Prosjektoppsett

Tjenesten leveres via fjernstyring. Holte forplikter ut fra denne avtalen å bistå med oppsett av ett prosjekt i tkl. 1 for «Kunde» via fjernstyring. For Prosjektoppsett SHA leveres prosjektet for en tenkt prosjekttype i tkl.1. «Kunde» sin kontaktperson skal ha skandinavisk språk (Norsk, Svensk, Dansk) og forstå norsk tale. Tjenesten omfatter kun tekster på norsk. Holte kan ikke bli stilt økonomisk ansvarlig for ev. dagsbøter eller annet som kan påløpe som følge av feilaktig innhold/mangler i permen.


Sjekklisteoppsett

Holte AS påtar seg ikke ansvar for at selve kvalitetssikringen blir utfylt riktig eller at de tekniske kravene til tiltaket blir ivaretatt. Tjenesten er ment som en veiledning i byggesaksforskriftens krav til kvalitetssikring, samt en hjelp til å tilpasse sjekklister til «Kunde» sitt behov. «Kunde» sin kontaktperson skal ha skandinavisk språk (Norsk, Svensk, Dansk) og forstå norsk tale. Tjenesten omfatter kun tekster på norsk.


Personverntjeneste

Produktet inneholder faglig innhold og veiledning på norsk i forbindelse med personvernarbeid. Tjenesten leveres over tlf. ved fjernstyring til brukere av Fagtorget, Byggsafe og HolteBasis/Proff/Premium og forutsetter minimum ADSL-kapasitet. Holte AS er ikke ansvarlig for foretakets etterlevelse av personvernlovningen. Tjenesten er tilpasset mindre bedrifter (maks 50 ansatte) i deres rolle som behandlingsansvarlig. Den kan ikke gjennomføres dersom foretaket behandler av personopplysninger utenfor EU, eller gjennomfører behandling som stiller krav til personvernombud eller DPIA.


Tilsynstjenester

Holte forplikter seg til å bistå «Kunde» i den spesifikke tilsynssak. «Kunde» sin kontaktperson skal ha skandinavisk språk (Norsk, Svensk, Dansk) og forstå norsk tale. Tjenesten omfatter kun tekster på norsk. Holte kan ikke bli stilt økonomisk ansvarlig for ev. dagsbøter eller annet som kan påløpe som følge av tilsynet.


Byggesøknad

Holte as vil utarbeide byggesøknad på vegne av “Kunde”. Der søknadsformen krever det vil Holte påta seg ansvarsrett som ansvarlig søker etter reglene i Plan- og bygningsloven. Holtes byggesakskonsulent vil sende ut en egen avtale som beskriver dette, denne må signeres av “Kunde” før arbeidet med tjenesten påbegynnes. Holte vil utarbeide byggesøknad basert på den informasjonen som mottas fra “Kunde”, prosjekterende foretak og kommunen. Holte bærer ingen ansvar som skyldes feil ved dokumentasjonen mottatt fra disse. Tilleggskostnader kan påløpe.


uk.no

Tjenesten leveres via fjernstyring. Tjenesten forutsetter at «Kunde» bruker uk.no og at «Kunde» minimum har ADSL-kapasitet.


Byggekortlesere

Holte Byggekortleser er Leverandørens eiendom og følger abonnementsavtalen. Dersom avtalen med Leverandøren sies opp skal enheten returneres til: Holte as v/support, Kilden 1, 3118 Tønsberg– innen 14 dager etter at lisensperioden er utløpt. Abonnement vil ikke bli avsluttet før Byggekortleser er mottatt i retur. Retursending må sendes med sporingsnummer. Ved tapt/bortkommet enhet, vil det bli fakturert et engangsbeløp på kr 2500,- ekskl. mva. som erstatning for enheten.

Avtale mellom Bruker og Holte as – Lisensavtale


Sluttbrukerlisens for programvare og medfølgende grunnlagsdata fra Holte AS, heretter omtalt som PROGRAMVAREN. Dette er en rettslig bindende avtale mellom deg (fysisk eller juridisk person) som sluttbruker (heretter kalt BRUKEREN) og Holte AS (heretter kalt Holte). VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN, AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV BESTEMMELSENE I DENNE AVTALE. DERSOM DU IKKE AKSEPTERER AVTALENS BESTEMMELSER HAR DU IKKE RETT TIL Å INSTALLERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN.


 1. BRUKSRETTEN
 2. Det gis en lisens på PROGRAMVAREN; det selges ikke. Du får følgelig en begrenset og løpende disposisjonsrett til PROGRAMVAREN. Du har rett til å opprette en bruker i programvaren pr lisens du har betalt for. Du kan selv velge hvor mange datamaskiner disse lisensene skal brukes på, men du får ikke opprettet flere brukere til sammen enn du har lisens til. Flere personer kan ikke dele en bruker.


  Elektronisk sjekk av lisens:

  Holte forbeholder seg retten til elektronisk å kunne sjekke at nødvendige lisensavtale er inngått og at PROGRAMVAREN er betalt for. Holte har rett til å stenge tilgang til PROGRAMVAREN ved manglende betaling fra brukeren.


  Oppbevaring av data

  Når programvaren kjøres på Holtes servere, plikter Holte å oppbevare alle registrerte opplysninger på en forsvarlig måte for å forhindre at uvedkommende får tilgang til opplysningene. Dersom programvaren er installert på Deres datamaskin eller server, er De selv ansvarlig for forsvarlig backup og sikkerhetsrutiner. Holte bærer ikke ansvar for de opplysninger som legges inn i PROGRAMVAREN. Brukeren er selv ansvarlig for at det ikke legges inn personopplysninger som personvernopplysningsloven stiler spesielle krav til i forbindelse med behandling og lagring av data.


 3. OPPHAVSRETT
 4. All opphavsrett til PROGRAMVAREN, (bl.a. alle fotografiske og andre billedlige uttrykk, animasjon, tekst og «små-programmer» som inngår i PROGRAMVAREN) tilhører Holte eller dets leverandører eller rettsforgjengere. PROGRAMVAREN er beskyttet av opphavsrettslovgivningen i Norge, internasjonale konvensjoner, og øvrig nasjonal lovgivning som kommer til anvendelse herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. Av denne grunn må De behandle PROGRAMVAREN som ethvert annet opphavsrettslig beskyttet verk (f.eks. en bok eller en musikkinnspilling). Holte beholder alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg i denne LISENSAVTALE.


 5. BESKRIVELSE AV ANDRE RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER
 6. De har ikke rett til å utleie eller lease ut PROGRAMVAREN. Disposisjonsretten til PROGRAMVAREN kan ikke overføres til andre. De har ikke adgang til å foreta omvendt utvikling (reverse engineering), dekompilering eller disassembling av PROGRAMVAREN.

  Begrenset garanti

  Holte garanterer at PROGRAMVAREN funksjonerer i det vesentlige i overensstemmelse med medfølgende brukerveiledning for en periode av 90 dager fra dato for mottagelsen, og at ethvert utstyr som leveres av Holte og som følger PROGRAMVAREN ikke har materialmangler eller utførelsesmangler ved normal bruk og ytelse for en periode av ett år fra dato for mottagelsen. Enhver stilltiende garanti for PROGRAMVAREN og utstyr er begrenset til henholdsvis 90 dager og ett (1) år.


  Kundens rettigheter

  Holte sitt fulle ansvar og Deres eneste krav skal være, etter Holte sitt valg, enten (a) tilbakebetaling av kjøpesummen eller (b) avhjelp eller omlevering av PROGRAMVAREN og utstyr som ikke tilfredsstiller Holte sin begrensede garanti og som er returnert til Holte sammen med en kopi av Deres faktura. Denne begrensede garanti gjelder ikke dersom mangler ved PROGRAMVAREN eller utstyret skyldes uhell, misbruk eller feilaktig anvendelse. Enhver omlevert PROGRAMVARE er garantert for den lengste periode av det gjenværende av garantiperioden eller 30 dager. Andre krav kan ikke gjøres gjeldende under garantien.

  Ingen øvrige garantier

  Holte fraskriver seg ethvert øvrig garantiansvar, enten dette er direkte eller stilltiende, herunder, men ikke begrenset til, stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål. Denne ansvarsfraskrivelse gjelder med hensyn til PROGRAMVAREN, medfølgende brukerveiledning og skriftlig materiale, og ethvert medfølgende utstyr. Denne begrensede garanti gir Dem spesifikke rettigheter. Brukeren av PROGRAMVAREN har ikke anledning til å engasjere eksterne konsulenter og/eller andre bistandsytere for Holte sin regning uten forutgående skriftlig avtale med Holte. Ethvert slikt krav uten forutgående skriftlig avtale vil bli avvist som urettmessig.


  Bruk av data

  Alle opplysninger som registreres av Brukeren tilhører Brukeren. Holte har likevel rett til å bruke anonymiserte kundedata til utarbeidelse av statistikk.


 7. REKLAMASJON, MISLIGHOLD OG ERSTATNING
 8. Mener du det foreligger en feil/mangel ved PROGRAMVAREN, eller du på annen måte mener det foreligger mislighold av LISENSAVTALEN, må du omgående reklamere skriftlig til Holte. Ved betalingsmislighold kan Holte stoppe enhver løpende leveranse inntil riktig betaling foreligger. Ved mislighold av avtalen kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap. Holte sitt erstatningsansvar er begrenset. Holte eller dets leverandører eller rettsforgjengere er ikke ansvarlig for indirekte tap. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap, tap som følge av skade på maskinvare og annen programvare, tap overfor tredjemann. Ikke i noe tilfelle skal Holte eller dets leverandører eller rettsforgjengere være ansvarlig for tap og skader av en hvilken som helst art som oppstår som følge av bruken av, eller manglende evne til å bruke, PROGRAMVAREN. Dette gjelder selv om Holte er blitt informert om muligheten for slike skader eller tap. Under enhver omstendighet er Holte sitt fulle ansvar begrenset til det beløp som du faktisk har betalt for lisensavtalen, eksklusiv mva.

 9. VEDLIKEHOLD AV PROGRAMVAREN
 10. Du plikter å betale årlig, halvårlig eller månedlig i henhold til lisensavtalen. Lisensavtalen dekker nyeste versjon av PROGRAMVAREN, feilrettinger av programvaren og funksjonalitetsoppgraderinger. Lisensavtalen skal betales forskuddsvis. Den faktureres forskuddsvis og i henhold til gjeldende prisliste til enhver tid. Holte forbeholder seg retten til å gjøre nye versjoner av programvaren og feilrettinger av programvaren tilgjengelig for nedlasting til kunden via internett eller lignende, istedenfor en fysisk utsendelse. Du forplikter deg til å benytte den siste versjon av den leverte programvaren.

 11. HEVING OG OPPSIGELSE
 12. Holte kan heve denne LISENSAVTALEN dersom du unnlater å oppfylle alle vilkår og betingelser i LISENSAVTALEN. Det samme gjelder hvis du eller ditt selskap blir insolvent eller går konkurs. Kunden kan si opp denne avtalen med skriftlig varsel til Holte. Oppsigelsen må være Holte i hende 1 måned før hovedforfall av lisensavtalen.

 13. OPPBEVARINGSPERIODE/SLETTEPROSEDYRE FOR SKYLØSNINGER
 14. Holtes lagring av data avsluttes 12 måneder etter lisensperiodens avslutningstidspunkt (deaktiveringstidspunktet) som et ledd i at LISENSAVTALEN mellom partene opphører. Herunder gjelder følgende:


  Ved en eventuell heving eller oppsigelse av LISENSAVTALEN er det ditt ansvar å eksportere ønsket informasjon innen deaktiveringstidspunktet for systemet. Ved inngåelse av LISENSAVTALEN forplikter Holte seg til å oppbevare ditt system med tilhørende informasjon i 12 måneder etter deaktiveringstidspunktet, før sletting. Dersom du innen 12 måneder etter deaktiveringstidspunktet ønsker å starte opp med systemet igjen kan dette gjøres ved å betale ny oppstartskostnad for systemet. 12 måneder etter deaktiveringstidspunktet skal Holte slette ditt system med all tilhørende informasjon innen 31 dager, med mindre unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett krever oppbevaring av personopplysningene.


 15. FORBRUKERKJØP
 16. Denne avtale gjelder med de begrensninger som følger av kjøpslovens ufravikelige bestemmelser i forbrukerkjøp, jfr. Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp § 4. For denne avtale gjelder norsk rett.