Tjenester

Vi har vært våre kunders «ekstra medarbeider» i over 40 år, og tilbyr et bredt spekter av tjenester for å gjøre arbeidshverdagen enklere og mer effektiv. Holte har samlet Norges fremste fagkompetanse innen områder som kalkulasjon/anbudsregning, byggesak og HMS/KS. I tillegg til å bidra til et meget godt faglig innhold i vår programvare, kan disse kloke hodene hjelpe deg og din bedrift med en rekke tjenester.

Vi bistår blant annet med utforming av byggesøknader og andre byggesaksrelaterte utfordringer, bistand til søknad om sentral godkjenning, anbudsregning og kalkyler.

Plan- og bygningsloven og Arbeidsmiljøloven setter krav til styringssystemer og innhold. Vi kan hjelpe deg å skreddersy systemet som passer din drift og samtidig oppfyller kravene. I tillegg kan vi bistå i den årlig revisjonen av systemene. Vi kan også bistå både i forkant og etterkant dersom du skulle få tilsyn.

Bygg og anlegg

Personverntjeneste

Nye regler for håndtering av personvern setter strengere krav til alle som håndterer personopplysninger. Når ditt foretak registrerer personopplysninger om f.eks kunder og ansatte, skal personopplysningsloven (GDPR) etterleves.

Dere må bla. sørge for riktig registrering, behandling, oppdatering og sletting av personopplysninger gjennom et internkontrollsystem.

Hjelp til sentral godkjenning

Vi hjelper din bedrift med å utarbeide søknaden om sentral godkjenning (SG) til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Vi kan bistå både ved nye søknader, fornyelser og endring av eksisterende godkjenning.

KS-revisjon

Alle foretak med sentral godkjenning og foretak som har erklært ansvarsrett i byggesaker skal ha oppdaterte og tilpassede kvalitetssikringsrutiner for sin bedrift iht. SAK 10 §10.1. Vi anbefaler alle bedrifter som påtar seg ansvarsrett å innarbeide kvalitetssikringsrutiner å implementere disse i sine prosjekter.

Tilsyn fra bygningsmyndighetene

Bygningsmyndighetene er pålagt å gjennomføre tilsyn med foretak innen bygg- og anleggssektoren. Slike tilsyn gjennomføres for å kontrollere at foretakene har styringssystem med nødvendige rutiner, kvalitetssikringsdokumentasjon og riktig kompetanse.

Tilsyn fra Arbeidstilsynet

Tilsyn er et ledd i Arbeidstilsynets ansvar og plikt til å påse at Arbeidsmiljølovens krav følges. Gjennomføring av tilsyn skal bidra til å veilede foretakene i HMS-arbeid, samt påse at foretakene har systemer for det systematiske HMS-arbeidet i bruk.

Hjelp til sjekklisteoppsett – Bygg og anlegg

Holtes fagavdeling kan det meste om Byggesaksforskriftens krav til kvalitetssikring. Vi hjelper deg med å skreddersy sjekklister for din bedrift. Med tilpassede sjekklister kan du oppnå en mer effektiv og presis kvalitetssikring. Sjekklistene blir utarbeidet i samarbeid og baseres på din kunnskap og kompetanse om ditt fag.

HMS-systemoppsett

I våre styringssystemer finnes verktøy og rutiner for å etterleve Arbeidsmiljølovens dokumentasjonskrav. Via tjenesten HMS-systemoppsett, bistår vi deg med å tilpasse systemet du har lisens på til din bedrift. Mer enn 3000 bedrifter har allerede benyttet denne tjenesten.

HMS Revisjon

HMS revisjon er tjenesten for deg som har hatt fullt systemoppsett med Holte tidligere, og kun ønsker en gjennomgang/oppdatering av HMS-verktøyet ditt for å være sikker på at innholdet fortsatt er oppdatert.

Kalkulasjonstjenester Bygg

Vi utfører alle typer kalkulasjoner på bakgrunn av tegninger og beskrivelser. Disse oppdragene blir utført av dyktige fagfolk med lang erfaring fra byggebransjen.

Mengdeberegning og kalkulering av anbud

På grunnlag av tegninger og beskrivelser kan vi utføre masseberegning og kalkulere anbud med dine egne time- og materialpriser.

Prosjektoppsett SHA

Det stilles i dag krav til SHA-planer for enkelte prosjekter i byggebransjen. Har ditt foretak nødvendig dokumentasjon tilgjengelig? Slik prosjektdokumentasjon skal kunne framvises både til involverte aktører og Arbeidstilsyn – og i tillegg være et styringsverktøy i prosjektene. Vi hjelper deg med dette!

Prosjektoppsett iht. Plan- og bygningslovgivningen

Vet du hva du må dokumentere i prosjektene? Har du fått tilsyn eller uavhengig kontroll? I våre styringssystemer finner du verktøyene for å etterleve lovens krav til kvalitetssikring og dokumentasjon – og du får god hjelp mens vi snakker sammen på telefon.

Dispensasjon i byggesøknad

Hvis du ønsker å få godkjent et tiltak som er i strid i med regelverket, må du søke om dispensasjon. Dette er ikke alltid så enkelt å få til. En god dispensasjonssøknad er som regel en avgjørende del av en byggesøknad. Her kan vi hjelpe deg!

Redegjørelse til byggesaken

Gjennom søknadsdokumentasjonen kan du påvirke hvordan saksbehandler i kommunen tenker. En god redegjørelse kan være avgjørende for om en byggesøknad godkjennes eller ikke.

Kartlegging av eiendom

Det stilles ulike krav fra eiendom til eiendom, og fra kommune til kommune, og det er ofte vanskelig å finne fram til hvilke regler som faktisk gjelder og hvordan disse skal tolkes.

Kvalitetssikring av byggesøknaden

Feil i søknader kan forsinke prosessen hos kommunen i månedsvis. Ofte kan det være snakk om små bagateller, som et kryss plassert i en feil rute. Har du utarbeidet en søknad på egenhånd, og ønsker at noen kvalitetssikrer denne for deg?

Klage på vedtak i byggesak

Har du fått avslag på en søknad? Ønsker du å klage på dette? Saklige argumenter er da viktig, og aller helst nye momenter som ikke allerede er opplyst om i søknaden tidligere.

Byggesaksrådgivning

Hender det at du står fast i faglige spørsmål knyttet til byggesak, og ønsker deg en sparringspartner?

Skissetegninger

Skal du bygge nytt eller bygge på? Vi transformerer dine håndskisser til 3D-tegninger som er lette å bearbeide.

Byggemeldingstegning

Skal du bygge nytt eller bygge på?
Byggemeldingstegninger er en videreutvikling av skissetegninger. Disse kan brukes til å fremstille prosjektet overfor både naboene og kommunen ved en byggesøknad. Tegningene inneholder den nødvendige dokumentasjon for at kommunen kan ta stilling til om prosjekt kan godkjennes.

 

Arbeidstegning

Skal du bygge hus eller hytte? Vi kan lage arbeidstegningene dine!

3D-presentasjon

I noen tilfeller vil det være gunstig å kunne fremstille et prosjekt i 3D-format. Dette kan vi bistå med dersom bygget fra før av er tegnet i programmet DDS-CAD.

Situasjonsplan

Ved søknad om tillatelse til tiltak, krever kommunen at tiltaket skal tegnes inn i et situasjonskart. Vi utarbeidet en situasjonsplan som inneholder den informasjon som er nødvendig i forhold til søknadsprosessen.

Avkjørselsplan

Dersom du skal søke om ny eller endret avkjørsel, krever kommunen en avkjørselsplan som viser at kravet til fri sikt er ivaretatt. Dette kan vi utarbeide for deg.

Utomhusplan

Ved nybygging er det mange kommuner som krever en utomhusplan. Dette er et kart som i ulike fargekoder viser hvordan de ulike arealene på tomten skal benyttes (herunder bl.a. plassering av bygg, gang- og kjørearealer, brukbart uteoppholdsareal). Kartet viser også nye og eksisterende kotelinjer, eksisterende og ny beplantning og annet som er viktig å opplyse om.

Terrengprofiler

En terrengprofil viser bygningens høydeplassering i forhold til eksisterende terreng på eiendommen. Ved søknad til kommunen må du vise avviket mellom eksisterende og nytt terreng. 

Dette gjøres primært ved at det på fasadetegningene, i tillegg til linje for nytt terreng, også må tegnes inn linjene for hvor det eksisterende terrenget går. Dette er hva vi kaller en terrengprofil.

Naboprofil

Naboprofil viser bygningens høyde i sammenheng med nabobygningene, og skal avdekke hvordan ditt tiltak tilpasser seg høydene på nabobebyggelsen. Dokumentet kan være nyttig for å dokumentere god tilpasning, eller kan være et dokument kommunen kan etterspørre ved behandling av byggesøknaden.

Soldiagram

Et soldiagram avdekker hvordan tiltaket kaster skygge på egen tomt, og evt. på nabotomten. Kan være et nyttig dokument, særlig i forbindelse med naboprotester. Dette kan vi hjelpe deg med!

Varmetapsberegning etter TEK 17 § 14-2

Miljøkrav skal tilfredsstilles, det kan være en utfordring når bygg med glass og store vinduer skal opp. Uansett er det alltid nødvendig å utføre en varmetapsberegning. Dette kan vi i byggesaksavdelingen i Holte bistå deg med.

Eiendom

KS-revisjon

Alle foretak med sentral godkjenning og foretak som har erklært ansvarsrett i byggesaker skal ha oppdaterte og tilpassede kvalitetssikringsrutiner for sin bedrift iht. SAK 10 §10.1. Vi anbefaler alle bedrifter som påtar seg ansvarsrett å innarbeide kvalitetssikringsrutiner å implementere disse i sine prosjekter.

Tilsyn fra bygningsmyndighetene

Bygningsmyndighetene er pålagt å gjennomføre tilsyn med foretak innen bygg- og anleggssektoren. Slike tilsyn gjennomføres for å kontrollere at foretakene har styringssystem med nødvendige rutiner, kvalitetssikringsdokumentasjon og riktig kompetanse.

Tilsyn fra Arbeidstilsynet

Tilsyn er et ledd i Arbeidstilsynets ansvar og plikt til å påse at Arbeidsmiljølovens krav følges. Gjennomføring av tilsyn skal bidra til å veilede foretakene i HMS-arbeid, samt påse at foretakene har systemer for det systematiske HMS-arbeidet i bruk.

Kalkulasjonstjenester Bygg

Vi utfører alle typer kalkulasjoner på bakgrunn av tegninger og beskrivelser. Disse oppdragene blir utført av dyktige fagfolk med lang erfaring fra byggebransjen.

Mengdeberegning og kalkulering av anbud

På grunnlag av tegninger og beskrivelser kan vi utføre masseberegning og kalkulere anbud med dine egne time- og materialpriser.

Byggesaksrådgivning

Hender det at du står fast i faglige spørsmål knyttet til byggesak, og ønsker deg en sparringspartner?

Skissetegninger

Skal du bygge nytt eller bygge på? Vi transformerer dine håndskisser til 3D-tegninger som er lette å bearbeide.

Byggemeldingstegning

Skal du bygge nytt eller bygge på?
Byggemeldingstegninger er en videreutvikling av skissetegninger. Disse kan brukes til å fremstille prosjektet overfor både naboene og kommunen ved en byggesøknad. Tegningene inneholder den nødvendige dokumentasjon for at kommunen kan ta stilling til om prosjekt kan godkjennes.

 

Arbeidstegning

Skal du bygge hus eller hytte? Vi kan lage arbeidstegningene dine!

Situasjonsplan

Ved søknad om tillatelse til tiltak, krever kommunen at tiltaket skal tegnes inn i et situasjonskart. Vi utarbeidet en situasjonsplan som inneholder den informasjon som er nødvendig i forhold til søknadsprosessen.

Avkjørselsplan

Dersom du skal søke om ny eller endret avkjørsel, krever kommunen en avkjørselsplan som viser at kravet til fri sikt er ivaretatt. Dette kan vi utarbeide for deg.

Utomhusplan

Ved nybygging er det mange kommuner som krever en utomhusplan. Dette er et kart som i ulike fargekoder viser hvordan de ulike arealene på tomten skal benyttes (herunder bl.a. plassering av bygg, gang- og kjørearealer, brukbart uteoppholdsareal). Kartet viser også nye og eksisterende kotelinjer, eksisterende og ny beplantning og annet som er viktig å opplyse om.

Terrengprofiler

En terrengprofil viser bygningens høydeplassering i forhold til eksisterende terreng på eiendommen. Ved søknad til kommunen må du vise avviket mellom eksisterende og nytt terreng. 

Dette gjøres primært ved at det på fasadetegningene, i tillegg til linje for nytt terreng, også må tegnes inn linjene for hvor det eksisterende terrenget går. Dette er hva vi kaller en terrengprofil.

Naboprofil

Naboprofil viser bygningens høyde i sammenheng med nabobygningene, og skal avdekke hvordan ditt tiltak tilpasser seg høydene på nabobebyggelsen. Dokumentet kan være nyttig for å dokumentere god tilpasning, eller kan være et dokument kommunen kan etterspørre ved behandling av byggesøknaden.

Soldiagram

Et soldiagram avdekker hvordan tiltaket kaster skygge på egen tomt, og evt. på nabotomten. Kan være et nyttig dokument, særlig i forbindelse med naboprotester. Dette kan vi hjelpe deg med!

Varmetapsberegning etter TEK 17 § 14-2

Miljøkrav skal tilfredsstilles, det kan være en utfordring når bygg med glass og store vinduer skal opp. Uansett er det alltid nødvendig å utføre en varmetapsberegning. Dette kan vi i byggesaksavdelingen i Holte bistå deg med.

Elektro

Personverntjeneste

Nye regler for håndtering av personvern setter strengere krav til alle som håndterer personopplysninger. Når ditt foretak registrerer personopplysninger om f.eks kunder og ansatte, skal personopplysningsloven (GDPR) etterleves.

Dere må bla. sørge for riktig registrering, behandling, oppdatering og sletting av personopplysninger gjennom et internkontrollsystem.

Hjelp til sentral godkjenning

Vi hjelper din bedrift med å utarbeide søknaden om sentral godkjenning (SG) til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Vi kan bistå både ved nye søknader, fornyelser og endring av eksisterende godkjenning.

KS-revisjon

Alle foretak med sentral godkjenning og foretak som har erklært ansvarsrett i byggesaker skal ha oppdaterte og tilpassede kvalitetssikringsrutiner for sin bedrift iht. SAK 10 §10.1. Vi anbefaler alle bedrifter som påtar seg ansvarsrett å innarbeide kvalitetssikringsrutiner å implementere disse i sine prosjekter.

Tilsyn fra bygningsmyndighetene

Bygningsmyndighetene er pålagt å gjennomføre tilsyn med foretak innen bygg- og anleggssektoren. Slike tilsyn gjennomføres for å kontrollere at foretakene har styringssystem med nødvendige rutiner, kvalitetssikringsdokumentasjon og riktig kompetanse.

Tilsyn fra Arbeidstilsynet

Tilsyn er et ledd i Arbeidstilsynets ansvar og plikt til å påse at Arbeidsmiljølovens krav følges. Gjennomføring av tilsyn skal bidra til å veilede foretakene i HMS-arbeid, samt påse at foretakene har systemer for det systematiske HMS-arbeidet i bruk.

Byggesaksrådgivning

Hender det at du står fast i faglige spørsmål knyttet til byggesak, og ønsker deg en sparringspartner?

Privat og offentlig byggherre

Personverntjeneste

Nye regler for håndtering av personvern setter strengere krav til alle som håndterer personopplysninger. Når ditt foretak registrerer personopplysninger om f.eks kunder og ansatte, skal personopplysningsloven (GDPR) etterleves.

Dere må bla. sørge for riktig registrering, behandling, oppdatering og sletting av personopplysninger gjennom et internkontrollsystem.

Hjelp til sentral godkjenning

Vi hjelper din bedrift med å utarbeide søknaden om sentral godkjenning (SG) til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Vi kan bistå både ved nye søknader, fornyelser og endring av eksisterende godkjenning.

KS-revisjon

Alle foretak med sentral godkjenning og foretak som har erklært ansvarsrett i byggesaker skal ha oppdaterte og tilpassede kvalitetssikringsrutiner for sin bedrift iht. SAK 10 §10.1. Vi anbefaler alle bedrifter som påtar seg ansvarsrett å innarbeide kvalitetssikringsrutiner å implementere disse i sine prosjekter.

Tilsyn fra bygningsmyndighetene

Bygningsmyndighetene er pålagt å gjennomføre tilsyn med foretak innen bygg- og anleggssektoren. Slike tilsyn gjennomføres for å kontrollere at foretakene har styringssystem med nødvendige rutiner, kvalitetssikringsdokumentasjon og riktig kompetanse.

Tilsyn fra Arbeidstilsynet

Tilsyn er et ledd i Arbeidstilsynets ansvar og plikt til å påse at Arbeidsmiljølovens krav følges. Gjennomføring av tilsyn skal bidra til å veilede foretakene i HMS-arbeid, samt påse at foretakene har systemer for det systematiske HMS-arbeidet i bruk.

Hjelp til sjekklisteoppsett – Bygg og anlegg

Holtes fagavdeling kan det meste om Byggesaksforskriftens krav til kvalitetssikring. Vi hjelper deg med å skreddersy sjekklister for din bedrift. Med tilpassede sjekklister kan du oppnå en mer effektiv og presis kvalitetssikring. Sjekklistene blir utarbeidet i samarbeid og baseres på din kunnskap og kompetanse om ditt fag.

HMS-systemoppsett

I våre styringssystemer finnes verktøy og rutiner for å etterleve Arbeidsmiljølovens dokumentasjonskrav. Via tjenesten HMS-systemoppsett, bistår vi deg med å tilpasse systemet du har lisens på til din bedrift. Mer enn 3000 bedrifter har allerede benyttet denne tjenesten.

HMS Revisjon

HMS revisjon er tjenesten for deg som har hatt fullt systemoppsett med Holte tidligere, og kun ønsker en gjennomgang/oppdatering av HMS-verktøyet ditt for å være sikker på at innholdet fortsatt er oppdatert.

Kalkulasjonstjenester Bygg

Vi utfører alle typer kalkulasjoner på bakgrunn av tegninger og beskrivelser. Disse oppdragene blir utført av dyktige fagfolk med lang erfaring fra byggebransjen.

Mengdeberegning og kalkulering av anbud

På grunnlag av tegninger og beskrivelser kan vi utføre masseberegning og kalkulere anbud med dine egne time- og materialpriser.

Prosjektoppsett SHA

Det stilles i dag krav til SHA-planer for enkelte prosjekter i byggebransjen. Har ditt foretak nødvendig dokumentasjon tilgjengelig? Slik prosjektdokumentasjon skal kunne framvises både til involverte aktører og Arbeidstilsyn – og i tillegg være et styringsverktøy i prosjektene. Vi hjelper deg med dette!

Prosjektoppsett iht. Plan- og bygningslovgivningen

Vet du hva du må dokumentere i prosjektene? Har du fått tilsyn eller uavhengig kontroll? I våre styringssystemer finner du verktøyene for å etterleve lovens krav til kvalitetssikring og dokumentasjon – og du får god hjelp mens vi snakker sammen på telefon.

Dispensasjon i byggesøknad

Hvis du ønsker å få godkjent et tiltak som er i strid i med regelverket, må du søke om dispensasjon. Dette er ikke alltid så enkelt å få til. En god dispensasjonssøknad er som regel en avgjørende del av en byggesøknad. Her kan vi hjelpe deg!

Redegjørelse til byggesaken

Gjennom søknadsdokumentasjonen kan du påvirke hvordan saksbehandler i kommunen tenker. En god redegjørelse kan være avgjørende for om en byggesøknad godkjennes eller ikke.

Kartlegging av eiendom

Det stilles ulike krav fra eiendom til eiendom, og fra kommune til kommune, og det er ofte vanskelig å finne fram til hvilke regler som faktisk gjelder og hvordan disse skal tolkes.

Kvalitetssikring av byggesøknaden

Feil i søknader kan forsinke prosessen hos kommunen i månedsvis. Ofte kan det være snakk om små bagateller, som et kryss plassert i en feil rute. Har du utarbeidet en søknad på egenhånd, og ønsker at noen kvalitetssikrer denne for deg?

Klage på vedtak i byggesak

Har du fått avslag på en søknad? Ønsker du å klage på dette? Saklige argumenter er da viktig, og aller helst nye momenter som ikke allerede er opplyst om i søknaden tidligere.

Byggesaksrådgivning

Hender det at du står fast i faglige spørsmål knyttet til byggesak, og ønsker deg en sparringspartner?

Skissetegninger

Skal du bygge nytt eller bygge på? Vi transformerer dine håndskisser til 3D-tegninger som er lette å bearbeide.

Byggemeldingstegning

Skal du bygge nytt eller bygge på?
Byggemeldingstegninger er en videreutvikling av skissetegninger. Disse kan brukes til å fremstille prosjektet overfor både naboene og kommunen ved en byggesøknad. Tegningene inneholder den nødvendige dokumentasjon for at kommunen kan ta stilling til om prosjekt kan godkjennes.

 

Arbeidstegning

Skal du bygge hus eller hytte? Vi kan lage arbeidstegningene dine!

3D-presentasjon

I noen tilfeller vil det være gunstig å kunne fremstille et prosjekt i 3D-format. Dette kan vi bistå med dersom bygget fra før av er tegnet i programmet DDS-CAD.

Situasjonsplan

Ved søknad om tillatelse til tiltak, krever kommunen at tiltaket skal tegnes inn i et situasjonskart. Vi utarbeidet en situasjonsplan som inneholder den informasjon som er nødvendig i forhold til søknadsprosessen.

Avkjørselsplan

Dersom du skal søke om ny eller endret avkjørsel, krever kommunen en avkjørselsplan som viser at kravet til fri sikt er ivaretatt. Dette kan vi utarbeide for deg.

Utomhusplan

Ved nybygging er det mange kommuner som krever en utomhusplan. Dette er et kart som i ulike fargekoder viser hvordan de ulike arealene på tomten skal benyttes (herunder bl.a. plassering av bygg, gang- og kjørearealer, brukbart uteoppholdsareal). Kartet viser også nye og eksisterende kotelinjer, eksisterende og ny beplantning og annet som er viktig å opplyse om.

Terrengprofiler

En terrengprofil viser bygningens høydeplassering i forhold til eksisterende terreng på eiendommen. Ved søknad til kommunen må du vise avviket mellom eksisterende og nytt terreng. 

Dette gjøres primært ved at det på fasadetegningene, i tillegg til linje for nytt terreng, også må tegnes inn linjene for hvor det eksisterende terrenget går. Dette er hva vi kaller en terrengprofil.

Naboprofil

Naboprofil viser bygningens høyde i sammenheng med nabobygningene, og skal avdekke hvordan ditt tiltak tilpasser seg høydene på nabobebyggelsen. Dokumentet kan være nyttig for å dokumentere god tilpasning, eller kan være et dokument kommunen kan etterspørre ved behandling av byggesøknaden.

Soldiagram

Et soldiagram avdekker hvordan tiltaket kaster skygge på egen tomt, og evt. på nabotomten. Kan være et nyttig dokument, særlig i forbindelse med naboprotester. Dette kan vi hjelpe deg med!

Varmetapsberegning etter TEK 17 § 14-2

Miljøkrav skal tilfredsstilles, det kan være en utfordring når bygg med glass og store vinduer skal opp. Uansett er det alltid nødvendig å utføre en varmetapsberegning. Dette kan vi i byggesaksavdelingen i Holte bistå deg med.

Rådgivende ing. / Arkitekt

KS-revisjon

Alle foretak med sentral godkjenning og foretak som har erklært ansvarsrett i byggesaker skal ha oppdaterte og tilpassede kvalitetssikringsrutiner for sin bedrift iht. SAK 10 §10.1. Vi anbefaler alle bedrifter som påtar seg ansvarsrett å innarbeide kvalitetssikringsrutiner å implementere disse i sine prosjekter.

Tilsyn fra bygningsmyndighetene

Bygningsmyndighetene er pålagt å gjennomføre tilsyn med foretak innen bygg- og anleggssektoren. Slike tilsyn gjennomføres for å kontrollere at foretakene har styringssystem med nødvendige rutiner, kvalitetssikringsdokumentasjon og riktig kompetanse.

Tilsyn fra Arbeidstilsynet

Tilsyn er et ledd i Arbeidstilsynets ansvar og plikt til å påse at Arbeidsmiljølovens krav følges. Gjennomføring av tilsyn skal bidra til å veilede foretakene i HMS-arbeid, samt påse at foretakene har systemer for det systematiske HMS-arbeidet i bruk.

Mengdeberegning og kalkulering av anbud

På grunnlag av tegninger og beskrivelser kan vi utføre masseberegning og kalkulere anbud med dine egne time- og materialpriser.

Byggesaksrådgivning

Hender det at du står fast i faglige spørsmål knyttet til byggesak, og ønsker deg en sparringspartner?

Skissetegninger

Skal du bygge nytt eller bygge på? Vi transformerer dine håndskisser til 3D-tegninger som er lette å bearbeide.

Byggemeldingstegning

Skal du bygge nytt eller bygge på?
Byggemeldingstegninger er en videreutvikling av skissetegninger. Disse kan brukes til å fremstille prosjektet overfor både naboene og kommunen ved en byggesøknad. Tegningene inneholder den nødvendige dokumentasjon for at kommunen kan ta stilling til om prosjekt kan godkjennes.

 

Arbeidstegning

Skal du bygge hus eller hytte? Vi kan lage arbeidstegningene dine!

Situasjonsplan

Ved søknad om tillatelse til tiltak, krever kommunen at tiltaket skal tegnes inn i et situasjonskart. Vi utarbeidet en situasjonsplan som inneholder den informasjon som er nødvendig i forhold til søknadsprosessen.

Avkjørselsplan

Dersom du skal søke om ny eller endret avkjørsel, krever kommunen en avkjørselsplan som viser at kravet til fri sikt er ivaretatt. Dette kan vi utarbeide for deg.

Utomhusplan

Ved nybygging er det mange kommuner som krever en utomhusplan. Dette er et kart som i ulike fargekoder viser hvordan de ulike arealene på tomten skal benyttes (herunder bl.a. plassering av bygg, gang- og kjørearealer, brukbart uteoppholdsareal). Kartet viser også nye og eksisterende kotelinjer, eksisterende og ny beplantning og annet som er viktig å opplyse om.

Terrengprofiler

En terrengprofil viser bygningens høydeplassering i forhold til eksisterende terreng på eiendommen. Ved søknad til kommunen må du vise avviket mellom eksisterende og nytt terreng. 

Dette gjøres primært ved at det på fasadetegningene, i tillegg til linje for nytt terreng, også må tegnes inn linjene for hvor det eksisterende terrenget går. Dette er hva vi kaller en terrengprofil.

Naboprofil

Naboprofil viser bygningens høyde i sammenheng med nabobygningene, og skal avdekke hvordan ditt tiltak tilpasser seg høydene på nabobebyggelsen. Dokumentet kan være nyttig for å dokumentere god tilpasning, eller kan være et dokument kommunen kan etterspørre ved behandling av byggesøknaden.

Soldiagram

Et soldiagram avdekker hvordan tiltaket kaster skygge på egen tomt, og evt. på nabotomten. Kan være et nyttig dokument, særlig i forbindelse med naboprotester. Dette kan vi hjelpe deg med!

VVS

Personverntjeneste

Nye regler for håndtering av personvern setter strengere krav til alle som håndterer personopplysninger. Når ditt foretak registrerer personopplysninger om f.eks kunder og ansatte, skal personopplysningsloven (GDPR) etterleves.

Dere må bla. sørge for riktig registrering, behandling, oppdatering og sletting av personopplysninger gjennom et internkontrollsystem.

Hjelp til sentral godkjenning

Vi hjelper din bedrift med å utarbeide søknaden om sentral godkjenning (SG) til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Vi kan bistå både ved nye søknader, fornyelser og endring av eksisterende godkjenning.

KS-revisjon

Alle foretak med sentral godkjenning og foretak som har erklært ansvarsrett i byggesaker skal ha oppdaterte og tilpassede kvalitetssikringsrutiner for sin bedrift iht. SAK 10 §10.1. Vi anbefaler alle bedrifter som påtar seg ansvarsrett å innarbeide kvalitetssikringsrutiner å implementere disse i sine prosjekter.

Tilsyn fra bygningsmyndighetene

Bygningsmyndighetene er pålagt å gjennomføre tilsyn med foretak innen bygg- og anleggssektoren. Slike tilsyn gjennomføres for å kontrollere at foretakene har styringssystem med nødvendige rutiner, kvalitetssikringsdokumentasjon og riktig kompetanse.

Tilsyn fra Arbeidstilsynet

Tilsyn er et ledd i Arbeidstilsynets ansvar og plikt til å påse at Arbeidsmiljølovens krav følges. Gjennomføring av tilsyn skal bidra til å veilede foretakene i HMS-arbeid, samt påse at foretakene har systemer for det systematiske HMS-arbeidet i bruk.

Kalkulasjonstjenester VVS

Vi utfører kalkulasjonsoppdrag for VVS-bransjen. Vi er kjent for vår raske leveringstid, gode kvalitet og ryddige fremstilling.

Byggesaksrådgivning

Hender det at du står fast i faglige spørsmål knyttet til byggesak, og ønsker deg en sparringspartner?

Du kan kontakte oss på 45 50 60 70 eller sende oss en henvendelse