Holte Timeapp er blitt ny!

You will find an English version of the article at the bottom of this text.

Holte Timeapp er blitt ny! Med ny dagsoversikt og flere nye funksjoner, gir Holte Timeapp bedre oversikt over både prosjekter og aktiviteter. Både de utførende og administrator har til enhver tid full kontroll på antall timer og kostnader per prosjekt.  Det er bare å sette i gang!

Helt ny, og mye bedre

Med den nye start / stopp funksjonaliteten i Holte timeapp blir timeregistrering helt nøyaktig , og med den nye dagsoversikten kommer du ikke til å skjønne hvordan du klarte deg uten.

Med de nye forbedringene er appen enda raskere og enklere å bruke. Hovedformålet med appen er som før å kunne føre timer med få tastetrykk. Det er lagt vekt på smarte funksjonaliteter som bl.a. summering av timer pr uke og pr prosjekt. Det er også god oversikt over mertiden til den ansatte.

Vi har utvidet funksjonalitet fra web, og det er nå mulig å ha porteføljestyring i app også. Ofte brukte prosjekter og aktiviteter kan stjernemerkes og settes som favoritter. I tillegg velger brukeren om man vil se sine timer som minutter eller desimaler.

Timer er selve grunnlaget for utbetaling av lønn, og samtidig en viktig del av basisen for fakturering. Det å kunne få korrekt timeantall på rapporter og med enkle tastetrykk kunne viderefakturere timer, skaper økt lønnsomhet.

Bedre oversikt                                                                                                                                              

Nye Holte Timeapp gir bedre oversikt over hvilke prosjekt og aktivitet timer har blitt registrert på. Du får nå enda bedre kontroll på timer registrert opp mot normal arbeidstid.

  • Dagsoversikt med start / stopp funksjonalitet
  • Oversikt timer pr uke / måned
  • Kostnadsoversikt
  • Hurtigregistrering
  • God oversikt over timeregistrering pr dag og pr prosjekt

Med den nye appen gjør du timeregistreringen raskere enn noen gang. Det blir ikke mer effektivt enn det!

Kompatibilitet med andre programmer i HoltePortalen

Holte Time er en del av HoltePortalen. Det betyr at den er kompatibel med flere andre av våre programvarer, bl.a. Mannskapsliste. Med lisens for mannskapsliste i tillegg, vil timene fra mannskapslisten føres direkte i TimeAppen. Timer fra app benyttes videre som lønnsgrunnlag og fileksport til ulike systemer.

Appen oppdateres automatisk for iPhone

For iOS kunder vil appen bli automatisk oppdatert, og vil erstatte den tidligere benyttede Timeappen. Har du Android-mobil henter du den nye versjonen enkelt i Google Play.

 

English version:

There’s a New Holte Time App!

With a new daily overview and several other new features, the Holte Time app gives you a better overview of projects and activities. At any given time, both the contractors and the administrator have full control of the number of hours and costs per project.  All that remains is to get started!

Brand New and Very Improved

The new start / stop function in the Holte Time app ensures that timesheets are completely accurate, and once you start using the new daily schedule, you’ll wonder how you ever managed without it.

Thanks to the new enhancements, the app is even faster and easier to use. As always, the primary purpose of the app is to be able to enter hours with just a few keystrokes. The emphasis has been on smart functionalities such as summaries of hours per week and per project. The app also provides a good overview of each employee’s additional hours worked.

We have expanded the web functionality, and it is now also possible to conduct portfolio management in the app. Frequently used projects and activities can be starred and designated as favourites. In addition, the user can choose to view her/his hours as minutes or decimals.

Hours are the basis for the payment of wages, and at the same time they are an important part of the basis for invoicing. The ability to enter the correct number of hours in reports and to re-invoice hours with just a few easy keystrokes increases profitability.

A Better Overview

The new Holte Time app provides a better overview of the projects and activities for which hours have been entered. Now you’ll have even more control over registered hours versus normal working hours.

  • Daily overview with start / stop function
  • Overview of hours per week / month
  • Cost overview
  • Rapid registration
  • A good overview of timesheets per day and per project

With the new app, entering hours has never been faster. It doesn’t get any more efficient than that!

Compatibility with Other Programmes in HoltePortalen

Holte Time is part of HoltePortalen (the Holte Portal). This means that it is compatible with several of our other software programmes, including Mannskapsliste. With the additional Mannskapsliste licence, hours from Mannskapsliste will automatically be entered directly into the Time app. Hours from the app are then used as the basis for wages and file exports to various systems.

Automatic App Updates on iPhones

For iOS users, the app will be automatically updated and will replace the previously used Time app. If you have an Android phone, you can easily download the new version in Google Play.