Søker du om tiltak på eksisterende bygg?

 
Gå til månedens tips

 
Søker du om tiltak på eksisterende bygg? Det er ikke alltid så enkelt å endre på gamle bygg når regelverket krever at dagens tekniske krav (TEK17) skal følges. Men, nå gir departementet kommunene et økt handlingsrom ved å endre unntaksbestemmelsen. Det skal altså bli enklere for kommunen å godkjenne søknader om unntak fra tekniske krav ved endringer på eksisterende bebyggelse.

Endringen ble vedtatt i 2021

Endringen ble vedtatt allerede i fjor, nærmere bestemt 20.04.2021. Men den gjelder ikke riktig ennå… I lovvedtaket står det: «Loven gjelder fra den tiden Kongen fastsetter.» Så, mens vi venter på Kongen kan du jo gjøre deg litt kjent med de endringene som vil komme.

Et unntak fra tekniske krav på eksisterende bygg, innebærer at man kan endre på bygget uten at kravene i TEK17 må oppfylles.

Dagens regler

I dag ligger unntaksbestemmelsen i plan- og bygningsloven (pbl) § 31-2. For at kommunen skal kunne godkjenne et unntak må søker sannsynliggjøre at det ikke er mulig å tilpasse seg TEK17 uten uforholdsmessige kostnader. I tillegg må ombyggingen være forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Ingen enkel bestemmelse å forvalte hverken for søker eller kommunene.

Nye regler

Ny unntaksbestemmelse vil plasseres i pbl § 31-4 og unntaket kan gis dersom det vurderes som forsvarlig ut fra sikkerhet, helse og miljø. Tidligere kriterier knyttet til kostnadsbildet og hensiktsmessigheten er fjernet helt. Ved vurderingen skal kommunen likevel vektlegge noen forhold du som søker bør belyse i din søknad. Den nye bestemmelsen er gjengitt i sin helhet her:

§ 31-4 Kommunens adgang til å gi helt eller delvis unntak fra krav

Ved tiltak etter § 20-1 på eksisterende byggverk kan kommunen gi helt eller delvis unntak fra tekniske krav, dersom det vurderes som forsvarlig ut fra sikkerhet, helse og miljø. Ved vurderingen skal kommunen legge vekt på følgende:

  1. byggverkets alder, formell vernestatus, type, formål, plassering, varigheten av tiltaket og nåværende tekniske tilstand
  2. forhold som kan redusere negative konsekvenser ved at det gis unntak
  3. fordeler som oppnås med tiltaket.

Innen rammen av de hensyn loven skal ivareta, kan kommunen stille vilkår som kan redusere ulemper eller skadevirkninger tillatelsen kan føre til.

Departementet kan gi forskrift om kommunens adgang til å gi tillatelse etter første ledd.

 

Vi kan også nevne at «hovedombygging» vil tas inn som et eget tiltak i loven, herunder pbl § 20-1 bokstav n. Med dette håper vi det blir enklere å forstå hva en hovedombygging faktisk er, en vesentlig avklaring fordi en hovedombygging krever at bygget i sin helhet oppgraderes etter gjeldende tekniske krav (TEK17).

Vil du lese vedtaket?

Du finner hele vedtaket samt forarbeidene her: Klikk for å lese vedtaket

I forarbeidene presiserer Departementet at pbl og TEK i stor grad er utformet med tanke på nye byggverk, mens det er om lag 4,2 millioner eksisterende bygninger i Norge. De ønsker å legge til rette for mer effektiv arealutnyttelse av den eksisterende bygningsmassen. Derav har de ønske om å gi et klarere regelverk og økt handlingsrom. Så gjenstår det å se da, hvordan kommunene vil forvalte den nye bestemmelsen. Men aller først må jo Kongen komme på banen…

 


MÅNEDENS TIPS:
Signere ansvarsdokumenter direkte i Holte ByggSøk?
Logo Månedens tips Holte ByggSøk

Skal du i tillegg til søkeransvaret også skal ha ansvarsrett for prosjektering, utførelse eller kontroll i prosjektet? Da kan du signere dine egne ansvarsretter, samsvars- og kontrollerklæringer direkte i Holte ByggSøk. Om du ikke har kjennskap til denne funksjonen bør du lese videre, dette vil nemlig lette ditt arbeid.

For å kunne signere erklæringene direkte i Holte ByggSøk må du få knappevalget med teksten «signer nå» ved den enkelte ansvarsretten, samsvars- eller kontrollerklæringen i kapittelet «Ansvar».

Dette krever at følgende informasjonen som er lagt inn i «Fag og foretak» er identisk med informasjonen som er angitt i kapittelet «Ansvarlig søker»:

  • Organisasjonsnummer
  • Kontaktperson (Navn)
Erklæring om ansvarsrett
Om du ikke får dette til å fungere, send oss en e-post så gir vi deg en grundigere veiledning: byggsok@holte.no