Ahhh så DET er samsvarserklæringens funksjon i prosjektet!

Ahhh så DET er samsvarserklæringens funksjon i prosjektet! Er du usikker på hva samsvarserklæring betyr, hvorfor den er viktig og når de må signeres? Eller trenger du en bekreftelse på at du har forstått det rett? I så fall anbefaler vi at du setter av noen minutter til å lese dette innlegget.

 
Gå til månedens tips

 

Ansvarsrettsystemet er ikke nødvendigvis så enkelt å forstå. De fleste har god forståelse for at foretakene som skal ha ansvar for prosjektering, utførelse, eller uavhengig kontroll i et byggeprosjekt må erklære ansvarsrett når et byggetiltak er søknadspliktig. Men hva med samsvarserklæringene? Hva betyr disse, hvorfor er de viktige og når må de signeres?

Hva er en samsvarserklæring?

Samsvarserklæringen er en bekreftelse på at foretaket har utført sine arbeider i tråd med regelverket og at arbeidet er kvalitetssikret, uavhengig av om arbeidene gjelder prosjektering (PRO), eller fysiske byggearbeider (UTF). Samsvarserklæringen sier også noe om hvor langt prosjekteringen eller utførelsen er kommet.

Det er viktig å merke seg at prosjekterende har ansvaret for å finne løsninger i tråd med regelverket, mens utførende har ansvaret for å bygge i tråd med det som er prosjektert.

SAK10 § 1-2 definerer samsvarserklæringen slik:

PROSJEKTERING: Skriftlig bekreftelse på at ansvarlig prosjekterende har utført prosjekteringen innenfor sitt ansvarsområde i overensstemmelse med krav og tillatelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven

UTFØRELSE: Skriftlig bekreftelse på at ansvarlig utførende har utført tiltaket innenfor sitt ansvarsområde i overensstemmelse med produksjonsunderlaget, krav til utførelse og tillatelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven

Samsvarserklæringenes betydning i byggesaken

Ansvarlig søker legger samsvarserklæringene til grunn for sin søknad ved å overføre informasjonen til gjennomføringsplanen. Kommunen legger så gjennomføringsplanen til grunn for sitt vedtak.

Dersom gjennomføringsplanen ikke viser at foretakene har avlevert samsvarserklæringer på rett tidspunkt, har ikke kommunen nok grunnlag til å innvilge tillatelser. For eksempel kan ikke kommunen gi ferdigattest før både prosjekterende og utførende har avlevert samsvarserklæringer som bekrefter at ansvarsområdet deres er avsluttet.

Les mer om rett tidspunkt i avsnittet lenger ned.

Hva hvis noe er feil?

Hvis det ved et tilsyn viser seg at et foretak har erklært uriktig, f.eks. oppgitt i samsvarserklæringen at arbeidene er ferdige uten at de faktisk er det, vil kommunen følge opp det aktuelle foretaket med ulike virkemidler.

Viser det seg at det er søker som har oppgitt opplysninger i gjennomføringsplanen som avviker opplysningene i samsvarserklæringen, er det søker som blir stående ansvarlig og som må stå rakrygget overfor kommunen.

Tidspunkt

De prosjekterende og utførende foretak som har erklært ansvarsrett i et byggeprosjekt må avlevere sine samsvarserklæringer på ulike tidspunkt i prosjektet. Når og hvor ofte er veldig varierende. Vi skal forsøke å forklare.

Ved søknad om rammetillatelse (også kalt ramme) må noen prosjektere for de ytre rammene. Disse må også avlevere samsvarserklæringer ved søknad om rammetillatelse. Før kommunen f.eks. kan gi IG for et prosjekt, må relevante ansvarsområdet være prosjektert, og det skal foreligge en samsvarserklæring som bekrefter dette.

Tilbake til rammesøknaden:

I erklæringen kan foretaket krysse av for om prosjekteringen er tilstrekkelig for ramme eller IG. Er prosjekteringen god nok for IG skal de krysse av for dette selv om dere søker om rammetillatelse. Datoene for den signerte samsvarserklæringer overfører søker til gjennomføringsplanen kolonne for ramme. Det vil i et slikt tilfelle da ikke være nødvendig at foretaket avgir en ny samsvarserklæring ved søknad om IG. Krysser foretakene derimot av for at prosjekteringen kun er god nok for ramme, vet du at det gjenstår prosjektering som må være på plass når du søker om IG. Foretaket må i dette tilfelle levere en ny samsvarserklæring ved søknad om IG.

Tilsvarende logikk gjelder ved ferdigstilling av prosjektet. De foretakene som har erklært at arbeidene er ferdige ved søknad om brukstillatelse trenger ikke å levere en ny samsvarserklæring ved søknad om ferdigattest.

 


MÅNEDENS TIPS:
Hvor finner jeg samsvarserklæringen?
Logo Månedens tips Holte ByggSøk

Når du setter opp gjennomføringsplanen i Holte ByggSøk, gjøres dette i «Fag og Foretak«. Her bestemmer du også hvilke tidspunkt foretakene skal levere sine samsvars- og kontrollerklæringer, herunder «ramme», «ett-trinn/IG», «brukstillatelse» og «ferdigattest». Vi kaller dette milepæler.

For at du skal kunne innhente signatur på en samsvarserklæring må den riktige milepælen være aktivert. Altså, skal du innhente en samsvarserklæring ved søknad om rammetillatelse må det være avkrysset for «ramme» i gjennomføringsplanen. Skal du innhente en samsvarserklæring i forbindelse med søknad om brukstillatelse, må det være avkrysset for «brukstillatelse».

Gjennomføringsplanen din vil enkelt avsløre hvilke samsvarserklæringer du får tilgjengelig i den aktive søknaden din, og du må tilpasse dette underveis i prosjektet. Dette gjør du som nevnt i «Fag og Foretak».

I eksempelet for rammesøknad nedenfor vil ikke samsvarserklæringen til Holte AS være tilgjengelig før ved søknad om IG.

Bilde om rammesøknad fra HoltePortalen
I eksemplet for rammesøknad vil ikke samsvarserklæringen til Holte AS være tilgjengelig før ved søknad om IG.