Må jeg ha elektronisk mannskapsliste?

1. juli 2017 kommer kravet om elektronisk mannskapsliste, men om du må ha dette eller hvordan det vil fungere i praksis er fortsatt ganske uklart. Vi kan begynne med å si noe om i hvilke prosjekter dette kravet må tilfredsstilles.

Elektronisk mannskapsliste er et viktig virkemiddel i kampen mot svart arbeid, og er en videreføring av tidligere fastsatte endringer i byggherreforskriftens bestemmelse om plikt til å føre liste over de som jobber på en bygge- eller anleggsplass. Helt konkret er det kun i prosjekter med profesjonelle byggherrer dette er et krav.

Utestenging av arbeidskriminelle

Et av målene med elektronisk byggekortleser er å utestenge arbeidskriminelle firmaer fra markedet. Selv med lave priser vil større entreprenørselskaper som leier inn underentreprenører ikke kunne vinne anbud, fordi de ikke vil kunne stille med tilstrekkelig dokumentasjon og elektronisk mannskapsregistrering. For å være konkurransedyktige, må samtlige firmaer stille med kun registrert personell på byggeplassen. Da vil de nok tenke seg om to ganger før de leier inn folk som ikke har papirene i orden og jobber i ordnede former.

Slik fungerer det i praksis

Hvordan dette gjøres vil nok variere. I middels store eller større tiltak vil det kanskje være en byggekortleser på byggeplassen/anlegget, mens dette i andre mindre tiltak muligens vil kunne løses på andre måter. Poenget er at det skal være elektronisk og at det skal gjøres en kontroll av HMS-byggekort. Listene må blant annet inneholde navn, fødselsdato og HMS-kortnummeret til alle som utfører arbeid på prosjektet. I tillegg må det opplyses om adressen til byggeplassen samt hvem som er byggherre.

Hvis byggherren eller andre aktører som HMS-koordinator, arbeidsgiver, verneombud eller arbeidstilsynet ønsker kontroll, skal antall medarbeidere som faktisk er der stemme med det som står på den elektroniske listen.

Holte Byggekortleser

Gjelder elektronisk mannskapsliste på mindre prosjekter?

Størrelse på prosjektet har egentlig ingenting å si. Kravet om elektronisk mannskapsregistrering gjelder kun når byggherreforskriften inntrer – det vil si når det er en profesjonell byggherre eller tiltakshaver med et organisasjonsnummer.

Hvordan dette skal løses i de aller minste prosjektene er fortsatt litt uklart. Myndighetene har ikke kommet med noen uttalelse på hva som blir praksis, men i utgangspunktet vil dette kravet også være gjeldende i små prosjekter når byggherren er profesjonell.

Når byggherren er profesjonell – men ikke i bransjen

Det finnes selvsagt tilfeller hvor byggherren er profesjonell, men ikke har noe forutsetning for å vite om kravene i byggherreforskriften. Da vil det fortsatt være byggherrens ansvar å følge opp byggherreforskriften og dermed også kravet om elektronisk mannskapsliste, men det er dermed ikke sagt at det er byggherren som må føre denne listen. I slike prosjekter bør det finnes en såkalt byggherre-representant som kan påta seg oppgaven med å føre slike lister. Driver du f.eks. frisørsalong som skal pusses opp, er du for så vidt en profesjonell byggherre, men har liten eller ingen kjennskap til byggherreforskriften.

Ansvaret vil fortsatt ligge på byggherre, men bedriften(e) som skal utføre arbeidet bør informere om kravene, og i veldig mange tilfeller påta seg oppgaven med å sørge for at det foreligger elektronisk mannskapsregistrering i tiltaket. Det er kun når oppdragsgiver er en privatperson at kravet til elektronisk mannskapsliste faller bort.