Tiltaksklasse og fagområde

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har revidert byggesaksblankettene, hvilket i realiteten betyr at informasjonskravet i søknadene endrer seg noe.

I natt er Holte ByggSøk oppdatert med «de nye skjemaene». Men hva betyr egentlig disse endringene for deg?

Ansvarlig søker

Det har fram til nå ikke vært nødvendig å dokumentere tiltaksklasse for ansvarlig søker i det konkrete prosjektet. Ansvarlig søker leverer som kjent ikke inn en egen søknad om ansvarsrett for SØK-funksjonen, da søkers ansvarsrett er en del av selve søknadsskjemaet «søknad om tillatelse til tiltak». Slik skal det fremdeles være. Men, gjennom nye krav må søker nå angi tiltaksklasse for SØK, dette gjøres i kapittelet «ansvarlig søker» i Holte ByggSøk. Søkers tiltaksklasse vil også bli synliggjort i gjennomføringsplanen, ikke direkte i tabellen, men som et eget felt.

Det er ingen fasit på hvilken tiltaksklasse som er absolutt riktig, men DiBK har gjennom Byggesaksforskriften gitt følgende retningslinjer som du også finner i «innledning til veiledning § 9-4 i SAK10»:

 

Tiltaksklasse for ansvarlig søker

1 2 3
Søknadens kompleksitet og omfang:

Ett-trinnssøknader og andre søknader med få ansvarsretter

Søknadens kompleksitet og omfang:

Flere-trinnssøknader, flere ansvarsretter, eventuelt dispensasjoner m.m.

Middels krevende koordinering i prosjekterings- og byggefasen

 

Søknadens kompleksitet og omfang:

Kompliserte tiltak, omfattende rammesøknad + flere søknader om igangsettingstillatelse, mange ansvarsretter, eventuelt dispensasjoner/avklaringer med andre myndigheter o.a.

Krevende koordinering i prosjekterings- og byggefasen

Fagområde

Siden 2010 har bransjen hatt sin helt egen kolonne i gjennomføringsplanen; kolonne 1, fagområde. Denne er nå fjernet og kolonne nr. 1 i gjennomføringsplanen vil isteden gjenspeile funksjon, herunder PRO, UTF, KONTROLL.

Vi vet at mange har funnet sin egen praktiske måte å benytte «fagområde» på i gjennomføringsplanen, og mange kommer derfor sikkert til å savne denne muligheten. Grunnene til å fjerne «fagområde» er mange, listen er ikke uttømmende:

  • Det finnes ingen klar definisjon av «fagområde» i regelverket, feltet er derfor benyttet svært ulikt fra søker til søker.
  • Mange blander «fagområde» med de sentrale godkjenningsområdene
  • Feltet har ført til mange misforståelser hos myndighetene.
  • Feltet fremgår ikke av ansvarsrettsøknaden, og kan innebære at søker tillegger et foretak mer ansvar enn foretaket selv har ment å påta seg.
  • Feltet harmonerer ikke kontraktsmessig og har ført til mange rettslige uheldigheter.

Standardisering er viktig for å oppnå enhetlig forvaltning, å fjerne fritekstfeltet «fagområde» er et viktig steg i denne retningen

Les også: Byggesøknadene ordnes gjennom Holte ByggSøk

Test Holte ByggSøk GRATIS